شناخت روشهای موثرجلب مشارکت سرمایه گذاران درامر توسعه پایدار

ارائه تحلیل های جامع از شرایط اقتصادی حال و اینده

رشد و ارتقاء دانش و سطح آگاهی فعالان اقتصادی

ایجاد محیطی مناسب به منظور تبادل نظر علمی وتخصصی

استفاده بهینه وصحیح از منابع موجود

ترسیم دورنمای سرمایه گذاری

نظامند کردن فرآیند تصمیم گیری

هدایت سرمایه های سرگردان

افزایش توانمندی نیروی انسانی

ارائه راهکارهای علمی جهت استفاده از فرصت ها

بررسی دیدگاهها و تحلیل رفتار بازار

ارائه راهکارهای مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

تحلیل و تشریح اقتصاد جهانی