سال ۱۳۹۳ با فراز فرودهای بسیار در حال پایان است، برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۴ داشتن اطلاعات از ابعاد ششگانه اقتصاد ایران، که شامل ۱) آینده مذاکرات هسته ای ایران ۲) سقوط جهانی قیمت نفت ۳) رسیدن به رشد اقتصادی مد نظر ۴) تاثیرات بودجه انقباضی ۵) کاستن از شتاب تورم ۶) کاهش بیکاری، ضروری است. اطلاع از تصمیمات مقام های ارشد و تصمیم ساز، برای جهت دهی صحیح سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در سال آینده ضرورتی انکار ناپذیر است. این اهداف در تقابل بایکدیگر، چالش جدی برای دولتمردان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد می کند. چگونگی رسیدن به این اهداف توسط دولت، دغدغه های فعالان اقتصادی برای سال آینده و الزامات مدیریت سبدهای سرمایه گذاران ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از یکسو و تصمیم گیران در حوزه های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.

lock-screen-hamayesh