453

معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی

مدارج تحصیلی:

الف: دکترا در رشته اقتصادی (گرایش اصلی: اقتصاد پولی، گرایش فرعی: توسعه و برنامه‌ریزی)
سال اخذ مدرک: ۱۳۸۱ (دانشگاه امام صادق(ع))
عنوان پایان‌نامه: علل عدم تعادل در اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
ب: کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و اقتصاد
سال اخذ مدرک ۱۳۷۰ ( رتبه اول دانشگاه امام صادق(ع))
عنوان پایان‌نامه: بررسی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در بعد از انقلاب
ج: کارشناسی: رشته اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) سال ۱۳۶۸ با رتبه اول

 فعالیت‌ها و سمت‌های علمی- اجرایی:
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاون وزير اقتصاد در امور بانك ، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي
عضو هيات مديره بانك توسعه اسلامي IDB
دبير شورايعالي مبارزه با پولشوئي
عضو شورايعالي بيمه
عضو شوراي فرعي پول و اعتبار
نماينده دولت در هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
عضو ستاد اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)